แบบฟอร์มขออนุญาตใช้งานดนตรีกรรม

ข้อมูลผู้ขออนุญาต
ข้อมูลผู้ขออนุญาต

รายละเอียดการติดต่อ

รายละเอียดการใช้งาน
รายละเอียดการใช้งาน

ราคาบัตร / จำนวนบัตรที่จำหน่าย


รายชื่อเพลงที่ขอใช้งาน
รายชื่อเพลงที่ขอใช้งาน
ยืนยันข้อมูล
ยืนยันข้อมูล

ทางบริษัทฯ จะทำการเก็บข้อมูลของท่านข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำฐานข้อมูลลูกค้า ติดต่อ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเพื่อกิจการอื่น ๆเฉพาะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามสัญญา หรือหน้าที่ใด ๆ ที่มีต่อกัน โดยหากไม่ได้รับการอนุญาตจากท่าน บริษัทฯจะไม่สามารถดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามสัญญาหรือหน้าที่ดังกล่าวได้
บริษัทฯ จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะแต่เจ้าหน้าที่ บุคลากรของบริษัทฯที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน โดยท่านสามารถอ่านนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.mct.in.th หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-105-3705